Giải pháp tốt nhất cho thành viên hệ thống

Nâng cấp thành viên hệ thống được gì ?

1. Thẻ thành viên đặc biệt , dùng để đăng nhập và sử dụng các dịch vụ và tiện ích chỉ dành riêng cho thành viên hệ thống

2. Có thể sử dụng các chức năng riêng biệt của từng loại thẻ thành viên mà thành viên khác không dùng được

1. Tên loại thẻ
2. Điều kiện nâng cấp
3. Phạm vi sử dụng
4. Thao tác
Thành viên DV Web +
 1. Nâng cấp bởi gói bán
 2. Là thành viên CTV
 3. Là đối tác DV Web +

Phạm vi sử dụng bao gồm tất cả và sản phẩm từ DV Web +

Thành viên DV Cá nhân+
 1. Nâng cấp bởi gói bán
 2. Là thành viên CTV
 3. Là đối tác DV cá nhân+

Phạm vi sử dụng bao gồm tất cả và sản phẩm từ DV cá nhân+

Thành viên DV Game+
 1. Nâng cấp bởi gói bán
 2. Là thành viên CTV
 3. Là đối tác DV Game +

Phạm vi sử dụng bao gồm tất cả và sản phẩm từ DV Game+

Thành viên DV 360 +
 1. Nâng cấp bởi gói bán
 2. Là thành viên CTV
 3. Là đối tác DV 360+

Phạm vi sử dụng bao gồm tất cả và sản phẩm từ DV 360+

Thành viên DV Thương mại+
 1. Nâng cấp bởi gói bán
 2. Là thành viên CTV
 3. Là đối tác DV TM +

Phạm vi sử dụng bao gồm tất cả và sản phẩm từ DV TM +

Thành viên DV Tài nguyên +
 1. Nâng cấp bởi gói bán
 2. Là thành viên CTV
 3. Là đối tác DV TN +

Phạm vi sử dụng bao gồm tất cả và sản phẩm từ DV TN +

Thành viên DV Tài liệu +
 1. Nâng cấp bởi gói bán
 2. Là thành viên CTV
 3. Là đối tác DV TL +
 4. Là người chịu trách nhiệm về phần nội dung tài liệu của hệ thống

Phạm vi sử dụng bao gồm tất cả và sản phẩm từ DV TL +

Thành viên cao cấp HT
 1. Là đối tác 360+
 2. Là thành viên đội quản lý
 3. Là nhà đầu tư

Phạm vi sử dụng toàn phần dịch vụ và chức năng tại hệ thống